Campus de Pontevedra
Inicio Contactar Mapa web Buscar Facebook Twitter  Menú principal
  Extensión Universitaria
  Green Campus
Convocatorias

16/02/2018
Bolsa de formación para o estudantado de Deseño Téxtil e Moda de Galicia, 2017/18


O obxecto da bolsa é mellorar as habilidades de manexo das ferramentas específicas do ámbito do deseño e moda, tanto nos talleres de patronaxe e costura como nas aulas informáticas con softwares específicos

Pode solicitar a bolsa o estudantado que cumpra os seguintes requisitos:

 • Estar matriculado/a no curso 2017/2018, e durante todo o período de duración da bolsa, nos Estudos Superiores en Deseño Téxtil e Moda de Galicia.
 • Ter superado 60 créditos do 1º curso. O último día de presentación das solicitudes será o que se teña en conta aos efectos de determinar a superación destes créditos.

Non poderán ter a condición de beneficiario as persoas nas que concorra algunha das circunstancias establecidas no artigo 13.2 da lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

As persoas solicitantes deben presentar xunto coa solicitude os seguintes documentos:

 • Certificación académica dos estudos realizados no caso de que se realizaran nunha universidade distinta á de Vigo
 • Curriculum Vitae
 • Documentación acreditativa dos coñecementos básicos de informática e/ou equipos electrónicos das aulas e talleres características de deseño téxtil e moda.


☞Formulario de solicitude

+ Voltar


 
Vicerreitoría do Campus de Pontevedra| Casa das Campás, Rúa don Filiberto 9-11. 36002 Pontevedra | Tlf: +34 986 80 20 80 | vic.pon@uvigo.es